CSS MenuMaker


   M-Pharmacy Heads Of The Departments


SRI.P.RAMBABU
M.Pharm
Pharmaceutics
SRI.Dr.V.BHASKARA RAJU
M.Pharm,Ph.D
Pharmaceutical Analysis $ Quality Assurance
SRI.S.TRIPATHY
M.Pharm
Pharmacology